חלק יחסי מסך ההוצאה
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

חלק יחסי של ההוצאה על אלכוהול וטבק מסך ההוצאה (2000–2016)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS