גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

שיעור המתקשים במתמטיקה לפי מגזר (2006–2012)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא