גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משק בית במחירים קבועים לפי מגזר (2002–2014)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא