מדד גיני הכנסה לפני מסים והעברות
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

מדד ג'יני – הכנסה ברוטו ללא מס (2013)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS