סוגי המדדים

המדדים מציגים השוואה בינלאומית והשוואה לאורך זמן, ומחולקים לכמה סוגים:

מדדי תשומה

מודדים את טיב המערכת עצמה נמדדים במונחי הוצאה כספית או במונחי שירותים בעלי השפעה.

מדדי תוצאה

משקפים את טיב המערכת, אך מושפעים מגורמים חיצוניים למערכת.

מדדי יעילות

שילוב בין מדד תשומה ומדד תוצאה מאפשר לאמוד את יעילות המערכת.