סוגי המדדים

המדדים מציגים השוואה בינלאומית והשוואה לאורך זמן, ומחולקים לכמה סוגים:

מדדי תשומה

מודדים את טיב המערכת עצמה נמדדים במונחי הוצאה כספית או במונחי שירותים בעלי השפעה.

https://aaron-economics.shinyapps.io/GilatNaftali

מדדי תוצאה

משקפים את טיב המערכת, אך מושפעים מגורמים חיצוניים למערכת.

https://aaron-economics.shinyapps.io/GilatNaftali

מדדי יעילות

שילוב בין מדד תשומה ומדד תוצאה מאפשר לאמוד את יעילות המערכת.